Zásady ochrany osobních údajů

Přikládáme velký význam ochraně Vašich osobních údajů a práv na zachování důvěrnosti soukromí na internetu. Přečtěte si, prosím, naše zásady pro nakládání s osobními údaji Naším cílem je objasnit Vám, jakým způsobem nakládáme s Vašimi osobními údaji, jaké informace ukládáme a jak je využíváme.

Správcem Vašich osobních údajů je společnost  MANDYGOLD stavby s.r.o. IČO: 01848259, Spisová značka 267797 C, Městský soud v Praze (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) .

Kontaktní údaje Správce jsou následující: 

adresa pro doručování Jaroslav Šeda, náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha – Smíchov, telefon +420 775 608 861, e-mail: europefloors@seznam.cz.
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto Správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

 

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A JAK JE ZÍSKÁVÁME

Osobní údaje, které o Vás zpracováváme a jejichž rozsah se liší zejména podle účelu a poskytovaných služeb:

Pro účely uzavření a správy smlouvy a realizaci dodávky

 • Identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa)
 • Kontaktní údaje (e-mail, tel. číslo)
 • Název firmy, IČO/DIČ, sídlo (pokud jste podnikatel).

Osobní údaje získáváme přímo od Vás při uzavírání smlouvy a v průběhu smluvního vztahu

 

JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE VYUŽÍVÁME

Vaše osobní údaje využíváme zejména k následujícím účelům:

 • k uzavření smlouvy a realizaci Vaší objednávky;
 • komunikaci s Vámi a správě našeho smluvního vztahu;
 • řešení Vašich reklamací a stížností;
 • plnění našich zákonných povinností

Pokud je to nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy, nebo pro ochranu našich oprávněných zájmů souvisejících s uzavřením nebo plněním smlouvy, na základě Vašeho souhlasu nebo pokud to povolují právní předpisy, které zároveň stanoví ochranu Vašich práv, využíváme technologie zejména pro tvorbu Vašich zákaznických profilů pro výše uvedené účely.

Vaše osobní údaje uchováváme jen po tu dobu, dokud trvá některý z výše uvedených účelů zpracování a následně jen po dobu a za podmínek v souladu s příslušnými právními předpisy.

 

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, tj. vždy minimálně po dobu trvání smlouvy, a dále pak po dobu, po kterou je správce povinen/oprávněn ty které údaje uchovávat podle ZOOÚ a dalších obecně závazných právních předpisů; to samé platí, nedojde-li k uzavření smlouvy, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).

 

DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budou předány dalším osobám či jinak zprostředkovány pouze tehdy, je-li to nezbytné v rámci plnění kupní smlouvy, na základě oprávněného zájmu, nebo pokud jste s tím předem vyslovili souhlas.

Osobní údaje dále předáváme:

 • za účelem doručení zboží nasmlouvanému dopravci
 • za účelem zjištění vaší spokojenosti s nákupem po každém nákupu službě Heureka, provozované společností Heureka Shopping s.r.o., IČ 02387727, sídlem Karolinská 650/1, 186 00, Praha 8-Karlín
 • pokud je to nezbytné pro vyšetřování nezákonného využívání našich služeb nebo pro potřeby soudního řízení, mohou být údaje předány orgánům pro vyšetřování trestné činnosti, právním zástupcům, soudům za účelem vymáhání nebo uzavření jakékoli smlouvy s vámi.

U všech těchto poskytovatelů služeb smluvně požadujeme, aby zpracovávali vaše osobní údaje v souladu s podmínkami ochrany osobních údajů a platnou legislativou.
Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

PRÁVA KUPUJÍCÍHO

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte zejména tato práva:

 • právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak používáme Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva;
 • právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany Společnosti;
 • právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů;
 • právo na vymazání Vašich osobních údajů, především pokud (i) již nejsou dále potřebné pro další zpracování; (ii) jste odvolali svůj souhlas k jejich zpracování; (iii) jste oprávněně namítali jejich zpracování; (iv) byly zpracovány nezákonně; nebo (v) musejí být vymazány podle právních předpisů;
 • právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud (i) napadnete správnost osobních údajů po dobu, dokud neověříme jejich správnost; (ii) zpracování je protizákonné; (iii) je už nepotřebujeme, ale údaje potřebujete Vy pro účely uplatnění Vašich právních nároků nebo (iv) namítáte proti jejich zpracování po dobu, dokud neověříme, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi zájmy;
 • právo podat námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů v případě, že je zpracováváme (i) pro účely přímého marketingu nebo (ii) pro účely našich oprávněných zájmů;
 • právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému poskytovateli služeb;
 • právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

Pokud budete chtít uplatnit jakékoliv výše uvedené právo, kontaktujte nás prosím s využitím kontaktních údajů uvedených níže.

 

Ochrana osobních údajů

Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti Vašich osobních údajů, která je pro nás mimořádně důležitá, využíváme technická a organizační opatře­ní zejména na ochranu před neoprávněným přístupem k údajům a jejich zneužitím, zajištění bezpečnosti našich IT systémů i obnovu dat v případě incidentu. Kde je to vhodné, využíváme na ochranu Vašich údajů šifrování. Všechna opatření pravidelně vyhodnocujeme a aktualizujeme.

Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, technické i procedurální kontrole. Za účelem ochrany dat máme nastavený bezpečnostní mechanismus zahrnující technická, organizační a personální opatření a stejnou úroveň ochrany požadujeme také od našich zpracovatelů.

 ÚČINNOST

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dnem 5.5.2020

 

 

Web pro Vás s.r.o., 2021 © All Rights Reserved | Obchodní podmínky | Zásady ochrany osobních údajů